ELENI – ‘Ecologisch, Liberaal en Nieuwe Ideeën’ heeft tot doel om de brug te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en het uitwerken van concrete beleidsinstrumenten. Dit doen we vanuit een groen-liberale visie waarbij marktprincipes en ecologie elkaar versterken.

Om dit te realiseren werken we op regelmatige basis opiniestukken uit die sterk wetenschappelijk onderbouwd zijn en een duidelijk standpunt innemen. Deze teksten worden gepubliceerd op de website of via de reguliere media. Het doel van deze teksten is tweeërlei. Vooreerst willen we lezers van deze teksten aanzetten tot kritische reflectie door alternatieve en innovatieve standpunten in te nemen. Daarnaast willen we beleidsmakers met onze standpunten inspireren en ondersteunen bij het uitwerken van een concrete visie.