Werking

De denktank komt maandelijks minimaal één keer samen. Tijdens deze meetings worden telkens twee thema’s besproken waarin twee leden van de denktank de lead nemen door een wetenschappelijk onderbouwde presentatie te geven vanuit hun expertise, gekoppeld aan een concreet opiniestuk.

Na de presentatie volgt telkens een plenair debat binnen de denktank, waarbij concrete amendementen worden voorgesteld. Deze amendementen worden zorgvuldig genotuleerd door de secretaris. Vervolgens dienen de teksten in functie hiervan te worden gereviseerd. In de meeting die hierna volgt, wordt vervolgens gestemd over de gereviseerde tekst. Indien er een meerderheid van 2/3e van de aanwezige leden de tekst goedkeurt, wordt de tekst ingestuurd naar nieuwsredacties of wordt beslist om ze via de website te publiceren.

De werking van de denktank is in belangrijke mate geleest op wetenschappelijke en parlementaire principes. De review-procedures van de teksten kunnen soms stevig zijn, zoals dat het geval is bij wetenschappelijke publicaties. Dit is nodig om kwaliteit te verzekeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er zeer veel belang wordt gehecht aan terdege bronnenonderzoek. Elk standpunt dat wordt ingenomen is dus in ruime mate onderbouwd door eerdere studies. Daarnaast is het belangrijk om voldoende draagvlak te vinden binnen de denktank zelf, wat zich vertaalt in een ruim quotum bij het goedkeuren van de teksten.

Heel wat leden van de denktank hebben rechtstreekse expertise in de domeinen waar ze stukken voor uitwerken. Zeer vaak worden de leden van de denktank nog eens bijgestaan door externe experts die de teksten aan een bijkomende kritische blik onderwerpen, zo worden er bijvoorbeeld frequent ook gastsprekers uitgenodigd om hun expertise binnen de denktank te delen.